{ "label": "نکاتی در خصوص چک", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=18449&CatID=امور مالی(حقوقی)&Type=«6392"},{ "label": "نکاتی درباره مهریه", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=18450&CatID=خانواده(حقوقی)&Type=«6392"},{ "label": "نکاتی درباره جرائم سایبری", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=18461&CatID=کیفری(حقوقی)&Type=«6392"},{ "label": "قتل", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=18558&CatID=کیفری(حقوقی)&Type=«6392"},{ "label": "کلاهبرداری", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=18560&CatID=کیفری(حقوقی)&Type=«6392"},{ "label": "فروش مال غیر", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=18591&CatID=کیفری(حقوقی)&Type=«6392"},{ "label": "شرب خمر", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=18592&CatID=کیفری(حقوقی)&Type=«6392"},{ "label": "تمکین", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=21285&CatID=خانواده(حقوقی)&Type=«6392"},{ "label": "استرداد جهیزیه", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=21286&CatID=خانواده(حقوقی)&Type=«6392"},{ "label": "جاستین بیبر ( Justin Bieber )", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=21300&CatID=مشاهیر(اقامتی)&Type=«6392"},{ "label": "سهام عدالت چیست ؟", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=33405&CatID=بورس و سهام(حقوقی)&Type=«6392"},{ "label": "سلین دیون ( Céline Dion )", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=33746&CatID=مشاهیر(اقامتی)&Type=«6392"},{ "label": "رایان رینولدز (Ryan Reynolds )", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=33748&CatID=مشاهیر(اقامتی)&Type=«6392"},{ "label": "جیمز کامرون ( James Cameron )", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=33749&CatID=مشاهیر(اقامتی)&Type=«6392"},{ "label": "جیمز گاسلینگ ( James Gosling )", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=33750&CatID=مشاهیر(اقامتی)&Type=«6392"},{ "label": "مارگارت اتوود ( Margaret Atwood )", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=33751&CatID=مشاهیر(اقامتی)&Type=«6392"},{ "label": "مبارزه با خشونت علیه کودکان", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=34235&CatID=کیفری(حقوقی)&Type=«6392"},{ "label": "کلاهبرداری رایانه ای", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=34798&CatID=کیفری(حقوقی)&Type=«6392"},{ "label": "دوشیزگی و اذن پدر در ازدواج", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=35058&CatID=خانواده(حقوقی)&Type=«6392"},{ "label": "انواع مسئولیت مدنی", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=35595&CatID=حقوقی(حقوقی)&Type=«6392"},{ "label": "منع اشتغال زوجه", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=35832&CatID=خانواده(حقوقی)&Type=«6392"},{ "label": "بیمه اجباری شخص ثالث", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=35937&CatID=حقوقی(حقوقی)&Type=«6392"},{ "label": "حمل و نگهداری سلاح", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=35950&CatID=کیفری(حقوقی)&Type=«6392"},{ "label": "دیه در ماه محرم", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=37800&CatID=کیفری(حقوقی)&Type=«6392"},{ "label": "مجازات آسیب به دزد", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=37828&CatID=کیفری(حقوقی)&Type=«6392"},{ "label": "ترک انفاق", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=37872&CatID=کیفری(حقوقی)&Type=«6392"},{ "label": "جرم سرقت", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=37915&CatID=کیفری(حقوقی)&Type=«6392"},{ "label": "خیانت در امنت", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=37950&CatID=کیفری(حقوقی)&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38099&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38100&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38102&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38103&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38104&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38105&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38106&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38107&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38108&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38109&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38110&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38111&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38112&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38114&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38116&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38201&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38215&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38223&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38224&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38230&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38235&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38238&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38244&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38296&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38297&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38304&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38310&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38314&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38375&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38376&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38377&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38396&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38397&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38399&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38441&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38558&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38564&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38565&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38573&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38575&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=38605&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=39333&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=39352&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=40094&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=40095&CatID=&Type=«6392"},{ "label": "", "link": "مقاله-حقوقی.axd?ID=40123&CatID=&Type=«6392"}, { "label": "کیفری", "link": "مقالات-فرعی-حقوقی.axd?title=کیفری(حقوقی)"},{ "label": "خانواده", "link": "مقالات-فرعی-حقوقی.axd?title=خانواده(حقوقی)"},{ "label": "امور مالی", "link": "مقالات-فرعی-حقوقی.axd?title=امور مالی(حقوقی)"},{ "label": "بورس و سهام", "link": "مقالات-فرعی-حقوقی.axd?title=بورس و سهام(حقوقی)"},{ "label": "امور مالیاتی و ثبتی", "link": "مقالات-فرعی-حقوقی.axd?title=امور مالیاتی و ثبتی(حقوقی)"},{ "label": "حقوقی", "link": "مقالات-فرعی-حقوقی.axd?title=حقوقی(حقوقی)"},
کلیه حقوق این سامانه متعلق به موسسه حقوقی بین المللی کنتوس می باشد.

کلیه اصول و فرآیندهای مختلف "کنتوس" منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران و قانون تجارت الکترونیک است و بر همین اساس کابران محترم نیز موظف به رعایت قوانین سایت میباشند. متناسب با تغییر در قوانین رایج حکومتی و مملکتی ، قوانین این وبسایت نیز تغییر خواهد کرد و کاربران عزیز موظف هستند قوانین جدید را در این بخش مطالعه نموده و به آن آگاهی کامل داشته باشند ،عدم اطلاعات از قوانین به منزله ی اجازه فعالیت مخالفان قوانین در این وب سایت نیست و شما توافق میکنید که استفاده مستمر شما از سایت به معنی پذیرش هر گونه تغییر میباشد.

1.حریم خصوصی:

لطفا قبل از ورود به سایت و ثبت نام و ارسال درخواست، موارد زیر را رعایت فرمایید: 

1.کاربر موظف است مشخصات کاربری و اطلاعات بانکی خود را بصورت کامل و صحیح و بر اساس واقعیت ثبت نماید، در صورت نقض در اطلاعات ثبت شده مسئولیت عواقب آن به عهده کاربر خواهد بود. 

2."کنتوس" مختار است در صورت مشاهده تخلف از سوی کاربر حساب او را بدون اطلاع قبلی مسدود کند. 

3."کنتوس" هیچ مسئولیتی در قبال محتویات چت ها در سایت ندارد. 

4.کلمه عبور هر کاربر،محرمانه بوده و مسئولیت حفاظت از آن بر عهده خود کابر میباشد. 

5.کلیه قراردادها و توافقات تنها بصورت مکتوب مورد تایید "کنتوس" است و هرگونه توافق ادعایی غیر مکتوب ، مورد تایید نخواهد بود .

6.چنانچه "متقاضی" در مدت زمان معین به تعهدات خود عمل نکند "کنتوس"در قبال وقت از دست رفته "متقاضی" مسئولیتی ندارد .

7."کنتوس" هیچ گونه تشویق و ترغیب نسبت به اخذ اقامت به کشورهای دیگر را ندارد و صرفا ارائه دهنده مشاوره و راهنمایی های منطبق بر قوانین رایج مملکتی در ایران و در هنگام عقد قرارداد را انجام میدهد .

8.استفاده از چت "کنتوس" و پرسش و پاسخ و نظریات صرفا باید مرتبط با محتوای سایت باشد و در صورت مشاهده محتواهای غیر اخلاقی،ادبیات غیر محترمانه ،انجام هرگونه تبلیغات و همچنین ارسال پیام های انبوه که خلاف شرایط قوانین باشد ،  منجربه تعلیق یا مسدود شدن دائمی کاربر متخلف گردد. 

9.تعلیق یا مسدود شدن کاربر به فراخور تخلف و به تشخیص کارشناسان"کنتوس" صورت میگیرد.

10.لازم است کاربران هنگام باز کردن لینک های ارسال شده توسط سایت "کنتوس" احتیاط لازم را انجام دهند تا در معرض خطرات فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی قرار نگیرند."کنتوس" هیچگونه مسئولیتی در قبال فیشینگ و کلاهبرداری های اینترنتی ندارد. 

11. توصیه میکنیم که پرسشها و پاسخها کوتاه و مختصر، و ادبیات مناسب نگارش در آن رعایت شده باشد. 

12.از ثبت اطلاعات شخصی و ایمیل و شماره تماس در بخش پرسش و پاسخ پرهیز کنید. 

13."کنتوس" به اطلاعات خصوصی اشخاصی که از خدمات سایت استفاده میکنند احترام گذاشته و از آن محافظت میکند. 

14.همه مطالب موجود در سایت و در دسترس از طریق هر یک از خدمات "کنتوس" مانند متن،گرافیک،تصاویر،آیتمها،آرم و لوگوها ،ویدئوهای تصویری و موارد قابل دانلود و کپی،داده ها و محتواهای مختلف موجود در سایت ، اموال "کنتوس" محسوب میشود و حق استفاده و نشر تمامی مطالب موجود بالا صرفاً در انحصار "کنتوس" است و هرگونه استفاده بدون کسب مجوز کتبی از "کنتوس"،موجب پیگیرد قانونی خواهد شد.

15.کلیه ارتباطات فیمابین کاربر و  "کنتوس" به صورت الکترونیکی انجام میشود و در صورتیکه درخواست شما با رعایت کلیه اصول و قوانین مجموعه "کنتوس" باشد با درخواست شما موافقت خواهد شد.کلیه ارتباطات در بستر وب سایت صورت خواهد پذیرفت و پس ازهر گام با سر شماره ارسالی از طرف "کنتوس" به شما پیامکی مبنی بر انجام گام های درخواست شما ارسال می گردد. همچنین در صورت نیاز به راهنمایی تلفنی و حضوری میتوانید از طریق شماره 0513162  و صرفاً در ساعات اداری اعلام شده با کارشناسان در ارتباط باشید .

16.مسئولیت هرگونه خسارت احتمالی که ناشی از عدم رعایت موارد فوق الذکر توسط کاربر باشد، صرفاً بر عهده وی بوده و کاربر حق هرگونه اعتراض و درخواست ضرر و زیان و دریافت وجهی از "کنتوس" را از خود سلب و ساقط میکند.

17. "کنتوس"هویت شخصی کاربران را محرمانه میداند و اطلاعات شخصی آنان را به هیچ شخص یا سازمان دیگری منتقل نمیکند،مگر آنکه با حکم مقام قضایی و یا طبق قوانین و مقررات رایج کشور موظف باشد در اختیار مراجع ذی صلاح قرار دهد.در این موارد هیچ گونه مسئولیت قانونی مبنی بر جبران خسارت متوجه "کنتوس" نخواهد بود و کاربران با اعلام رضایت و آگاهی کامل از کلیات و جزییات قوانین وب سایت ، حق هر گونه اعتراض و درخواست وجه و ضرر و زیان را از خود سلب و ساقط میکنند.

2.قوانین خصوصی:

1.کاربر موظف است اطلاعات کامل و صحیح را در اختیار"کنتوس" قرار دهد.همچنین کاربر خود مسئول صحت و سقم مدارک و مستندات ارائه شده به "کنتوس" و مسئولین دولتی کشور متبوع میباشد. در صورتیکه "متقاضی " و کاربر اطلاعات غیر واقع ارائه دهد ، به محض اطلاع و اثبات به "کنتوس" "کلیه توافقات فیمابین قابل فسخ بوده و "متقاضی" و کاربر ضمن اقرار به آگاهی کامل از کلیات و جزییات همه قوانین ، حق هر گونه اعتراض و درخواست و مطالبه وجه و ضرر و زیان را از خود سلب و ساقط میکند .

2.کاربر موظف است هرگونه تغییر آدرس و ایمیل یا سایر سرویس های الکترونیکی و تلفن های رسمی خود را بلافاصله در اختیار "کنتوس" قرار دهد و هر گونه عواقب ناشی از سهل انگاری در این امر متوجه ایشان خواهد بود و "متقاضی" و کاربر ضمن اقرار به آگاهی کامل از کلیات و جزییات همه قوانین ،حق هر گونه اعتراض و درخواست و مطالبه وجه و ضرر و زیان را از خود سلب و ساقط میکند .

3.حفظ کلیه رسید ها و قبض مراسلات تا پایان اقدامات الزامی است. 

4. مبنای تایید کلیه پرداختهای "متقاضی" صرفاً رسید کتبی صادره شده از طرف "کنتوس" برای "متقاضی" خواهد بود .

3.قوه ی قهریه:

تمامی شرایط و قوانین مندرج ، در شرایط عادی قابل اجرا است و در صورت بروز هر گونه از موارد قهریه ، "کنتوس" هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و "متقاضی" و کاربر ضمن اقرار به آگاهی کامل از کلیات و جزییات همه قوانین ، حق هر گونه اعتراض و درخواست و مطالبه وجه و ضرر و زیان را از خود سلب و ساقط میکند .

تذکر مهم : "کنتوس" خود را ملزم به رعایت حریم شخصی کاربران می داند .لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف،مراتب را از طریق کانال های ارتباطی ذکر شده با ما در میان بگذارید و ما را در مسیری که پیش رو داریم ، یاری رسانید .

کلیه اصول و فرآیندهای مختلف "کنتوس" منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران و قانون تجارت الکترونیک است و بر همین اساس کابران محترم نیز موظف به رعایت قوانین سایت میباشند. متناسب با تغییر در قوانین رایج حکومتی و مملکتی ، قوانین این وبسایت نیز تغییر خواهد کرد و کاربران عزیز موظف هستند قوانین جدید را در این بخش مطالعه نموده و به آن آگاهی کامل داشته باشند ،عدم اطلاعات از قوانین به منزله ی اجازه فعالیت مخالفان قوانین در این وب سایت نیست و شما توافق میکنید که استفاده مستمر شما از سایت به معنی پذیرش هر گونه تغییر میباشد.

1.حریم خصوصی:

لطفا قبل از ورود به سایت و ثبت نام و ارسال درخواست، موارد زیر را رعایت فرمایید: 

1.کاربر موظف است مشخصات کاربری و اطلاعات بانکی خود را بصورت کامل و صحیح و بر اساس واقعیت ثبت نماید، در صورت نقض در اطلاعات ثبت شده مسئولیت عواقب آن به عهده کاربر خواهد بود. 

2."کنتوس" مختار است در صورت مشاهده تخلف از سوی کاربر حساب او را بدون اطلاع قبلی مسدود کند. 

3."کنتوس" هیچ مسئولیتی در قبال محتویات چت ها در سایت ندارد. 

4.کلمه عبور هر کاربر،محرمانه بوده و مسئولیت حفاظت از آن بر عهده خود کابر میباشد. 

5.کلیه قراردادها و توافقات تنها بصورت مکتوب مورد تایید "کنتوس" است و هرگونه توافق ادعایی غیر مکتوب ، مورد تایید نخواهد بود .

6.چنانچه "متقاضی" در مدت زمان معین به تعهدات خود عمل نکند "کنتوس"در قبال وقت از دست رفته "متقاضی" مسئولیتی ندارد .

7."کنتوس" هیچ گونه تشویق و ترغیب نسبت به اخذ اقامت به کشورهای دیگر را ندارد و صرفا ارائه دهنده مشاوره و راهنمایی های منطبق بر قوانین رایج مملکتی در ایران و در هنگام عقد قرارداد را انجام میدهد .

8.استفاده از چت "کنتوس" و پرسش و پاسخ و نظریات صرفا باید مرتبط با محتوای سایت باشد و در صورت مشاهده محتواهای غیر اخلاقی،ادبیات غیر محترمانه ،انجام هرگونه تبلیغات و همچنین ارسال پیام های انبوه که خلاف شرایط قوانین باشد ،  منجربه تعلیق یا مسدود شدن دائمی کاربر متخلف گردد. 

9.تعلیق یا مسدود شدن کاربر به فراخور تخلف و به تشخیص کارشناسان"کنتوس" صورت میگیرد.

10.لازم است کاربران هنگام باز کردن لینک های ارسال شده توسط سایت "کنتوس" احتیاط لازم را انجام دهند تا در معرض خطرات فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی قرار نگیرند."کنتوس" هیچگونه مسئولیتی در قبال فیشینگ و کلاهبرداری های اینترنتی ندارد. 

11. توصیه میکنیم که پرسشها و پاسخها کوتاه و مختصر، و ادبیات مناسب نگارش در آن رعایت شده باشد. 

12.از ثبت اطلاعات شخصی و ایمیل و شماره تماس در بخش پرسش و پاسخ پرهیز کنید. 

13."کنتوس" به اطلاعات خصوصی اشخاصی که از خدمات سایت استفاده میکنند احترام گذاشته و از آن محافظت میکند. 

14.همه مطالب موجود در سایت و در دسترس از طریق هر یک از خدمات "کنتوس" مانند متن،گرافیک،تصاویر،آیتمها،آرم و لوگوها ،ویدئوهای تصویری و موارد قابل دانلود و کپی،داده ها و محتواهای مختلف موجود در سایت ، اموال "کنتوس" محسوب میشود و حق استفاده و نشر تمامی مطالب موجود بالا صرفاً در انحصار "کنتوس" است و هرگونه استفاده بدون کسب مجوز کتبی از "کنتوس"،موجب پیگیرد قانونی خواهد شد.

15.کلیه ارتباطات فیمابین کاربر و  "کنتوس" به صورت الکترونیکی انجام میشود و در صورتیکه درخواست شما با رعایت کلیه اصول و قوانین مجموعه "کنتوس" باشد با درخواست شما موافقت خواهد شد.کلیه ارتباطات در بستر وب سایت صورت خواهد پذیرفت و پس ازهر گام با سر شماره ارسالی از طرف "کنتوس" به شما پیامکی مبنی بر انجام گام های درخواست شما ارسال می گردد. همچنین در صورت نیاز به راهنمایی تلفنی و حضوری میتوانید از طریق شماره 0513162  و صرفاً در ساعات اداری اعلام شده با کارشناسان در ارتباط باشید .

16.مسئولیت هرگونه خسارت احتمالی که ناشی از عدم رعایت موارد فوق الذکر توسط کاربر باشد، صرفاً بر عهده وی بوده و کاربر حق هرگونه اعتراض و درخواست ضرر و زیان و دریافت وجهی از "کنتوس" را از خود سلب و ساقط میکند.

17. "کنتوس"هویت شخصی کاربران را محرمانه میداند و اطلاعات شخصی آنان را به هیچ شخص یا سازمان دیگری منتقل نمیکند،مگر آنکه با حکم مقام قضایی و یا طبق قوانین و مقررات رایج کشور موظف باشد در اختیار مراجع ذی صلاح قرار دهد.در این موارد هیچ گونه مسئولیت قانونی مبنی بر جبران خسارت متوجه "کنتوس" نخواهد بود و کاربران با اعلام رضایت و آگاهی کامل از کلیات و جزییات قوانین وب سایت ، حق هر گونه اعتراض و درخواست وجه و ضرر و زیان را از خود سلب و ساقط میکنند.

2.قوانین خصوصی:

1.کاربر موظف است اطلاعات کامل و صحیح را در اختیار"کنتوس" قرار دهد.همچنین کاربر خود مسئول صحت و سقم مدارک و مستندات ارائه شده به "کنتوس" و مسئولین دولتی کشور متبوع میباشد. در صورتیکه "متقاضی " و کاربر اطلاعات غیر واقع ارائه دهد ، به محض اطلاع و اثبات به "کنتوس" "کلیه توافقات فیمابین قابل فسخ بوده و "متقاضی" و کاربر ضمن اقرار به آگاهی کامل از کلیات و جزییات همه قوانین ، حق هر گونه اعتراض و درخواست و مطالبه وجه و ضرر و زیان را از خود سلب و ساقط میکند .

2.کاربر موظف است هرگونه تغییر آدرس و ایمیل یا سایر سرویس های الکترونیکی و تلفن های رسمی خود را بلافاصله در اختیار "کنتوس" قرار دهد و هر گونه عواقب ناشی از سهل انگاری در این امر متوجه ایشان خواهد بود و "متقاضی" و کاربر ضمن اقرار به آگاهی کامل از کلیات و جزییات همه قوانین ،حق هر گونه اعتراض و درخواست و مطالبه وجه و ضرر و زیان را از خود سلب و ساقط میکند .

3.حفظ کلیه رسید ها و قبض مراسلات تا پایان اقدامات الزامی است. 

4. مبنای تایید کلیه پرداختهای "متقاضی" صرفاً رسید کتبی صادره شده از طرف "کنتوس" برای "متقاضی" خواهد بود .

3.قوه ی قهریه:

تمامی شرایط و قوانین مندرج ، در شرایط عادی قابل اجرا است و در صورت بروز هر گونه از موارد قهریه ، "کنتوس" هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و "متقاضی" و کاربر ضمن اقرار به آگاهی کامل از کلیات و جزییات همه قوانین ، حق هر گونه اعتراض و درخواست و مطالبه وجه و ضرر و زیان را از خود سلب و ساقط میکند .

تذکر مهم : "کنتوس" خود را ملزم به رعایت حریم شخصی کاربران می داند .لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف،مراتب را از طریق کانال های ارتباطی ذکر شده با ما در میان بگذارید و ما را در مسیری که پیش رو داریم ، یاری رسانید .